No5459模特可乐Vicky淡蓝色上衣配性感白色短裙秀苗条身材诱惑写真56P可乐秀人网

No5459模特可乐Vicky淡蓝色上衣配性感白色短裙秀苗条身材诱惑写真56P可乐秀人网

少阳者,二阳三阴之间。项背强,兀兀无汗,葛根汤。

设若脉证不明,误用麻黄,令人汗多亡阳;误用承气,令人大便不禁;误用姜、附,令人失血发狂。发汗后身痛,脉沉迟,桂枝芍药人参汤。

 结胸者,解之、下之。且妊妇伤寒,保胎宜阿胶散。

 经曰∶太阳病,十日已去,脉浮细,嗜卧者,外已解也。然脉理精深,今人何能到此田地耶。

其经标本,肺与脾也。一伤寒,或汗下太过,或恣饮冷水,水寒相搏,虚逆,声浊恶而长,名哕。

生地黄黄连汤,血药也,自内而之外者用之。胁满者,胁肋下气填胀满也,非腹中满。

Leave a Reply