Vol129女神佳佳JiaJia居家紧身运动内衣凸点依稀可见45P佳佳模范学院

Vol129女神佳佳JiaJia居家紧身运动内衣凸点依稀可见45P佳佳模范学院

(清胃散)生地丹皮黄连当归升麻石膏煆引用灯心水煎服。五行五色,青赤黄白,黑复生青,如环常德。

妊娠,呕吐不止,干姜人参半夏丸主之。 此示人妊娠有病当攻病之义也。

病解能食,七、八日更发热者,此为胃实,大承气汤主之。赵良曰:腹满为实,实则气上逆而作哕,故必视其前后何部不利而利之,则满去而哕魏荔彤曰:胃气上逆,冲而为哕,治法当视其前后,审大小便调不调也。

夜,阴也;寒,阴也。诸乌自死,必闭口敛翅,若开口张翅,恐有毒不可食。

腋下、阴下、脐中、腹中之毫,属脾以应四维,故属土也。寸口脉弦而大,弦则为减,大则为芤,减则为寒,芤则为虚,寒虚相搏,此名曰革,妇人则半产漏下〔,旋覆花汤主之〕。

而反洒淅恶寒,证不相应,何哉?其脉沉紧,水邪深结之脉也。

Leave a Reply