4K人妻丝袜无码专区视频网站

4K人妻丝袜无码专区视频网站

 通脾泻胃黄芩黑,防军知母栀膏茺,立应白芷羊踯躅,鹅不食草麝归雄。[3]又与手足太阳及跷脉,会于肩后大骨下胛上廉,臑俞穴也。

膝内隐痛寒胜也,筋急而挛风胜也,筋缓无力湿胜也。【注】[1]头者,头骨之髓也。

[2]或因堕坠,不必出血,而四支懈惰不收者,皆名体惰也。[3]铍针之锋如剑者,主刺寒热相搏,或邪气郁于荣卫,凝滞不通,  发为痈疽,其脓已成,用此开之,以取大脓。

[2]战掉者,手足颤摇不能握也。 针七分,灸五壮,灸不及针。

知母二钱 桔梗二钱 芒硝一钱 大黄一钱 茺蔚子一钱 黑参二钱 黄   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后去渣温服。腕骨主治臂腕疼,五指诸疾治可平,后溪能治诸疟疾,能令癫□渐渐轻。

发热面赤,口酸,舌有黄胎,宜服保和丸,先消食滞。注:[1]跷者足也,奇经涉于足者之名也。

Leave a Reply